Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

टोलमाफी १ जूनपासून : १२ टोलनाके बंद : ५३ नाक्यांवर कार, जीप, एसटीला सूट

 

राज्यातील १२ टोलनाके येत्या १ जून पासून बंद करण्याचा तर ५३ नाक्यांवर कार, जीप व एस.टी. बसेसना टोलमधून सूट देण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे. राज्यात टोलमुक्ती करण्याच्या दिशेने सरकारने हे पहिले पाऊल टाकले असले तरी मुंबईतील प्रवेशद्वारांवर आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील टोलबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ११ टोल नाके व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील एक टोल नाका असे एकूण १२ टोल नाके १ जून २०१५ पासून  बंद करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील २७ टोल नाके व रस्ते विकास महामंडळाकडील २६ टोल नाके अशा एकूण ५३ टोल नाक्यांवर कार, जीप व एसटी बसेसन सूट देण्याचाही निर्णय झाला आहे. या टोलनाक्यांवर कार, जीप व एसटी बसेसना ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र दोन मार्गिका ठेवण्यात याव्यात आणि वाहनांना पथकरातून सूट असल्याचे फलक लावण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

१) अलिबाग-पेण-खोपोली रस्ता -वडखळ नाका २) वडगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्ता - शिक्रापूर नाका ३) मोहोळ-कुरुळ-कामती रस्ता - मोहोळ नाका ४) वडगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्ता- भंडाराडोंगर नाका ५) टेंभूर्णी-कुर्डूवाडी-बार्शी-लातूर रस्ता - कुसळब नाका ६) अहमदनगर-कर्माळा-टेंभूर्णी रस्ता - अकोले नाका ७) नाशिक-वणी रस्ता -ढकांबे, नांदुरी नाका आणि सप्तश्रृंगी गड चेक नाका ८) भुसावळ-यावल-फैजपूर रस्ता- तापीपुलाजवळील नाका ९) खामगाव वळण रस्ता -रावणटेकडी नाका. अशाप्रकारे नऊ रस्त्यांवरील ११ नाके बंद करण्यात येणार आहेत.

राज्य रस्ते विकास महामंडळ

१) रेल्वे ओव्हरब्रिज तडाली (जि.चंद्रपूर) - तडाली टोलनाका.

या पथकर नाक्यांवर कार, जीप आणि एसटी बसेसना टोल लागणार नाही- (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

१) भिवंडी-वडपे रस्ता - कशेळी गावाजवळील नाका २) चिंचोटी-कामण-पायगाव रस्ता- मालोडी गाव नाका ३) मनोर-वाडा-भिवंडी रस्ता - वाघोटे आणि कवाड नाका ४) सायन-पनवेल विशेष राज्य रस्ता -पुणे दिशेकडील दोन्ही नाके ५) नाशिक-निफाड-औरंगाबाद रस्ता - शिलापूर आणि अंदरसूल नाका ६) अहमदनगर-वडाळा-औरंगाबाद रस्ता- शेंडीजवळील नाका ७) अहमदनगर-वडाळा-औरंगाबाद - खडकाफाटा आणि लिंबे नाका ८) अहमदनगर-कोपरगाव रस्ता - देहरे गावाजवळील नाका ९)पुणे-अहमदनगर रस्ता-म्हसणे फाटा नाका १०) प्रकाशा-छडवेल-सोग्रस-सटाणा-दहीवेल रस्ता -भाबडबारी नाका ११) चांदवड-मनमाड-नांदगाव रस्ता - दुगाव आणि पानेवाडी चेकपोस्ट नाका १२) मालेगाव-मनमाड-कोपरगाव रस्ता- येसगाव नाका १३) औरंगाबाद-जालना रस्ता- लाडगाव आणि नागेवाडी नाका १४) नांदेड-नरसी रस्ता- बरबडा नाका १५) शिरुर-ताजबंद-मुखेड-नरसी-बिलोली रस्ता - तिन्ही नाके १६) जालना-वाटूर रस्ता- पिंपरी फाटा नाका १७) मलकापूर-बुलडाणा-चिखली रामा रस्ता -दोन्ही टोलनाके. १८) जाम-वरोरा रस्ता - आरंभा गावाजळील नाका १९) वरोरा-चंद्रपूर-बामणी रस्ता - नंदुरी आणि विसापूर नाका.

रस्ते विकास महामंडळाचे रस्ते

रेल्वे ओव्हरब्रिज दौंड - दौंड नाका २) रेल्वे ओव्हरब्रिज केडगाव -केडगाव नाका ३) रेल्वे ओव्हरब्रिज मुर्तिजापूर - मुर्तिजापूर नाका ४) एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प औरंगाबाद रस्ता -सांगवी-औरंगाबाद-जवगाव नाका, नक्षत्रवाडी-औरंगाबाद-पैठण रस्त्यावरील नाका आणि लासूर-औरंगाबाद रस्त्यावरील नाका.५) एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प नागपूर - काटोल रोडवरील नाका, उमरेड रोडवरील नाका, हिंगणा रोडवरील नाका आणि हिंगणा रोड ते अमरावती रोडवरील नाका. ६) एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प सोलापूर - सोलापूर-होटगी रस्त्यावरील नाका, सोलापूर-बार्शी रस्त्यावरील नाका, सोलापूर-देगाव रस्त्यावरील नाका, सोलापूर-अक्कलकोट रस्त्यावरील नाका ७) एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प बारामती- भिगवण-बारामती रस्त्यावरील नाका, इंदापूर-बारामती रस्त्यावरील नाका, निरा-बारामती रस्त्यावरील नाका, मोरगाव-बारामती रस्त्यावरील नाका, पायस-बारामती रस्त्यावरील नाका ८) चाळीसगाव वळण रस्ता व उड्डाणपुल - चाळीसगाव नाका ९) ठाणे-घोडबंदर रस्ता - गायमुख नाका १०) चिमूर-वरोरा-वणी रस्ता - दोन्ही नाके ११) नागपूर-काटोल-जलालखेडा - काटोल नाका १२) भिवंडी-कल्याण-शिळ रस्ता - काटई गावाजवळील आणि गोवे गावाजवळील नाका. -असे एकूण १२ प्रकल्पांवरील २६ पथकर नाक्यांवर कार, जिप आणि एसटी बसेसना टोल लागणार नाही.